fbpx

יוזמת הזבל הטוב

Home » יוזמת הזבל הטוב

לצד עליית המודעות הסביבתית בנושא הפסולת והמחזור, האמיר בשנים האחרונות מחיר הטיפול בפסולת עירונית מעורבת.

העלויות הכספיות מצטרפות למגוון מפגעים סביבתיים הנובעים מצבירת פסולת מעורבת, שינועה, הטמנתה בשטחים פתוחים ופליטת גז החממה מתאן מהמטמנות.

 

ב-2015 עדיין מטמינים כ-80% מ-4.8 מיליוני טונות הפסולת הנוצרת על אף ש"המזהם משלם" ו"מטרד למשאב", הפכו למדיניות רשמית.

היעד הלאומי נקבע על 50% מחזור והשבה עד שנת 2020. מפעלי תעשייה, מוסדות חינוך, ואוכלוסיות קצה הם האחרונים לקבל את "הבשורה"

וליישם ניהול מודרני, כלכלי וסביבתי של פסולות בכלל, ופסולת אורגנית בפרט.

  • טון פסולת עירונית מעורבת מוטמנת פולט  2.4 טון גזי חממה.
  • טון פסולת אורגנית מוטמן מייצר כ-6 טון גזי חממה.
  • עלות הטמנת פסולת ממוצעת כ-500 ₪  לטון.
  • המדינה מוציאה כ-2 מיליארד ₪ בכל שנה על הטמנת פסולת בשיטה הרסנית לסביבה.

אשכול הפרויקטים ב"יוזמת הזבל הטוב" מדגימים מגוון שיטות לטיפול מקומי, מודרני כלכלי, חברתי ויצירתי בזבל שהחברה האנושית מייצרת.

היוזמה פועלת לאור עקרון הפיכת המטרד (פסולת מלשון "פסול") למשאב (זבל מלשון "זבול") באופן שייטיב עם הסביבה ועם החברה.

שלל השיטות המשמשות בפרויקטים השונים מייצרות ביוגז וביצי חופש לשימוש האדם, דשן להזנת האדמה, ותחליפי מספוא להזנת חיות משק.

מאגר פרויקטים

סימבה קומפוסט
הפרדת פסולת אורגנית במקור על ידי תושבים והפיכתה לקומפוסט איכותי
פחם לעם
הפיכת פסולת עץ לביו-פחם (Biochar) ולשילובו כתוסף קרקע.
חראם על הזבל
הפרדת עודפי מזון מפרויקט ההזנה הלאומי בבתי ספר במגזר הערבי בדרום ובצפון
טיפול במקור
ייצור ביצי חופש מפסולת אורגנית מופרדת בכפרי נוער תוך טיפול ב-100 טון פסולת אורגנית בשנה באמצעות תרנגולות חופש. חניכי...
איזה זבל
הפרדה וניצול פסולת תעשייתית מגוונת כמנוע לצמיחת תעסוקה