fbpx

אנרגיה טובה

Home » אנרגיה טובה

הברכה הטמונה באנרגיה המחצבית מאפשרת לנו לחיות חיים נוחים, בטוחים, קלים וזולים יותר בתחומים כמו תחבורה, מגורים, מזון ותקשורת.

ברם ב-50 השנים האחרונות התחדדה גם הקללה הנלווית להפקת אנרגיה מנפט, פחם וגז טבעי בדמות זיהום אוויר, קרקע ומקורות מים,

מלחמות ותלות חברתית, ועיבוי שכבת גזי החממה המניעה את שינוי האקלים.


במאה ה-21 ברור שלא נוכל להמשיך ולקיים את האוכלוסיה האנושית במתכונת החיים המקובלת כיום תוך הישענות על אנרגיה ממחצבים.

דלדול מקורות אלו עקב שימוש יתר, והזיהום הסביבתי הניכר ששריפתם גורמת אינם יכולים להמשך לעד.

האקלים משתנה בעקבות שחרור פחמן הקבור במחצבים לאטמוספירה. עלינו למגר בהדרגתיות את התלות המוחלטת שלנו באנרגיה מחצבית – ומהר.

אנרגיה ממקורות מתחדשים איננה משחררת פחמן קבור לאטמוספירה, איננה מזהמת את האוויר ואת מקורות המים, ואיננה מוגבלת מבחינת הכמות.

ניצול האנרגיה הקיימת באור ובחום השמש, בתנועת הרוח וגלי הים, בזרימת נהרות, בצימוח יבשתי ומימי, ובחום האדמה הוא צו השעה בנסיבות שתוארו.

הטכנולוגיות והאמצעים לניצול ושימוש באנרגיה ממקורות מתחדשים זמינים ומתפתחים בקצב מסחרר, ואולם דרוש שינוי ערכי מעמיק ורחב

כדי לצלוח את המעבר מהתלות במחצבים לאנרגיה נקייה ובת-קיימא. עלינו לקדם בד בבד צמצום כללי של השימוש באנרגיה ע"י התייעלות,

ושילוב של מקורות מתחדשים מהם מפיקים את האנרגיה השימושית.


בישראל שטופת השמש וחסרת המחצבים מפיקים כ-98% מהאנרגיה ממחצביים מיובאים.
ניצני התייעלות אנרגטית ניתן למצוא בעיקר בסקטור המסחרי,

ואולם האפשרויות וההגיון הכלכלי בתחום זה טרם הפכו לנחלת הכלל. תחת זאת תומכת הממשלה בחברות זרות המנסות למצוץ את לשד הארץ

ולהפיק ממנה פצלי נפט, גז ושמן בדרכים מסוכנות לסביבה.

הפרויקטים שלנו שואפים להדגים כיצד ניתן לייצר ולצרוך אנרגיה ממקורות מתחדשים ומקומיים כתחליף לאנרגיה מזהמת.

מאגר פרוייקטים

מכת שמש
התקנת מערכות פוטו-וולטאיות (PV) להמרת אור שמש לחשמל על גגות של מוסדות חינוך ומבני ציבור אחרים. חשמל סולארי נוצר...
קול דודי
החלפת מערכות הסקת מים המופעלות בסולר ובחשמל במערכות קולטי שמש מתקדמות.     על אף העובדה שדודי השמש הם...
תן גז
ייצור ביוגז מוסדי מפסולת אורגנית מופרדת בקהילה ובכפר נוער   פרויקט “תן גז” הופך כ-100 טון זבל אורגנית בשנה...