fbpx

הפרויקטים שלנו

Home » הפרויקטים שלנו

יוזמת האנרגיה הטובה מפעילה פרויקטים מעשיים להפחתת פליטה של גזי חממה.
הפרויקטים מטמיעים פתרונות מתחום האנרגיה המתחדשת, התייעלות אנרגיה, הפחתת פסולת וניהול שטחים פתוחים.
הפחתת פליטת גזי החממה מייצרת "אשראי פחמני" – Carbon Credits הנמכר ללקוחות המעוניינים לאזן את חלקם במשבר האקלים.
תקבולי המכירה מושקעים בתפעול והרחבת הפרויקטים עצמם.

מאגר הפרויקטים

סימבה קומפוסט
הפרדת פסולת אורגנית במקור על ידי תושבים והפיכתה לקומפוסט איכותי
יער האקלים
יער האקלים הוא פרויקט שמטרתו נטיעת כמות משמעותית של עצים בשטחים שוליים בערים וישובים, בצורה מושכלת, אקולוגית ומתוך חשיבה...
סימביוזה תעשייתית
פרויקט של משרד הכלכלה, לצמצום כמות הפסולת התעשייתית המושלכת להטמנה, ולהגדלת החיסכון הכלכלי בעלויות הטיפול בפסולת למפעלים, עסקים ומוסדות.
מכת שמש
התקנת מערכות פוטו-וולטאיות (PV) להמרת אור שמש לחשמל על גגות של מוסדות חינוך ומבני ציבור אחרים. חשמל סולארי נוצר...
פחם לעם
הפיכת פסולת עץ לביו-פחם (Biochar) ולשילובו כתוסף קרקע.
חראם על הזבל
הפרדת עודפי מזון מפרויקט ההזנה הלאומי בבתי ספר במגזר הערבי בדרום ובצפון
טיפול במקור
ייצור ביצי חופש מפסולת אורגנית מופרדת בכפרי נוער תוך טיפול ב-100 טון פסולת אורגנית בשנה באמצעות תרנגולות חופש. חניכי...
איזה זבל
הפרדה וניצול פסולת תעשייתית מגוונת כמנוע לצמיחת תעסוקה
קול דודי
החלפת מערכות הסקת מים המופעלות בסולר ובחשמל במערכות קולטי שמש מתקדמות.     על אף העובדה שדודי השמש הם...
תן גז
ייצור ביוגז מוסדי מפסולת אורגנית מופרדת בקהילה ובכפר נוער   פרויקט “תן גז” הופך כ-100 טון זבל אורגנית בשנה...