Home » Archive

תן גז

ייצור ביוגז מוסדי מפסולת אורגנית מופרדת בקהילה ובכפר נוער

Read more

ניהול פסולת מושכל בתעשייה
הפרדה וניצול פסולת תעשייתית מגוונת כמנוע לצמיחת תעסוקה

Read more

הגנרטור האנושי מדליק כל אירוע בירוק   כחלק ממאמצינו להעלאת המודעות הציבורית לתופעת שינויי האקלים והדרכים המגוונות להפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים (שאינם יוצרים זיהום אוויר או גורמים להתגברות אפקט החממה) אנו מציעים להשכרה את "הגנרטור האנושי". "הגנרטור האנושי" הוא תחנת כח ניידת לייצור חשמל נקי באמצעות דיווש אופניים. באמצעות החשמל המיוצר ניתן להפעיל כמעט כל …

Read more
Page 2 of 2 12