_goodgarbige

Home » » _goodgarbige

לצד עליית המודעות הסביבתית בנושא הפסולת והמחזור, האמיר בשנים האחרונות מחיר הטיפול בפסולת עירונית מעורבת. העלויות הכספיות מצטרפות למגוון מפגעים סביבתיים הנובעים מצבירת פסולת מעורבת, שינועה, הטמנתה בשטחים פתוחים ופליטת גז החממה מתאן מהמטמנות.
 ב-2015 עדיין מטמינים כ-80% מ-4.8 מיליוני טונות הפסולת הנוצרת על אף ש"המזהם משלם" ו"מטרד למשאב", הפכו למדיניות רשמית. היעד הלאומי נקבע על 50% מחזור והשבה עד שנת 2020.
מפעלי תעשייה, מוסדות חינוך, ואוכלוסיות קצה הם האחרונים לקבל את "הבשורה" וליישם ניהול מודרני, כלכלי וסביבתי של פסולות בכלל, ופסולת אורגנית בפרט.
 
טון פסולת עירונית מעורבת מוטמנת פולט  2.4 טון גזי חממה.
טון פסולת אורגנית מוטמן מייצר כ-6 טון גזי חממה.
עלות הטמנת פסולת ממוצעת כ-500 ₪  לטון.
המדינה מוציאה כ-2 מיליארד ₪ בכל שנה על הטמנת פסולת בשיטה הרסנית לסביבה.
 אשכול הפרויקטים ב"יוזמת הזבל הטוב" מדגימים מגוון שיטות לטיפול מקומי, מודרני כלכלי, חברתי ויצירתי בזבל שהחברה האנושית מייצרת. היוזמה פועלת לאור עקרון הפיכת המטרד (פסולת מלשון "פסול") למשאב (זבל מלשון "זבול") באופן שייטיב עם הסביבה ועם החברה. שלל השיטות המשמשות בפרויקטים השונים מייצרות ביוגז וביצי חופש לשימוש האדם, דשן להזנת האדמה, ותחליפי מספוא להזנת חיות משק.
 
 
לצד עליית המודעות הסביבתית בנושא הפסולת והמחזור, האמיר בשנים האחרונות מחיר הטיפול בפסולת עירונית מעורבת. העלויות הכספיות מצטרפות למגוון מפגעים סביבתיים הנובעים מצבירת פסולת מעורבת, שינועה, הטמנתה בשטחים פתוחים ופליטת גז החממה מתאן מהמטמנות. ישראל נמצאת בעיצומה של מהפכת ניהול פסולת כללית לאור שני עקרונות מובילים: "המזהם משלם" (חוק מ-2008) והפיכת "מטרד למשאב", אך הדרך להפרדה נאותה ולניצול מלא של משאב הפסולת עוד ארוכה. ב-2015 עדיין מטמינות הרשויות בישראל כ-80% מ-4.8 מיליוני טונות הפסולת הנוצרת בתחומן. היעד הלאומי נקבע על 50% מחזור והשבה עד שנת 2020. מפעלי תעשייה, מוסדות חינוך, ואוכלוסיות קצה הם האחרונים לקבל את "הבשורה" וליישם ניהול מודרני, כלכלי וסביבתי של פסולות בכלל, ופסולת אורגנית בפרט. עפ"י מדעני המשרד להגנת הסביבה פולט כל טון של פסולת עירונית מעורבת המוטמנת בקרקע 2.4 טון גזי חממה * שמקורם בשריפת הדלקים הכרוכה באיסוף, מיון, שינוע וטיפול בפסולת, ובעיקר מפליטת מתאן** במטמנות. היות והפסולת האורגנית שתופסת כ-40% מהסך הכללי הופכת למתאן, הרי שטון פסולת אורגנית מוטמן מייצר כ-6 טון גזי חממה. עלות הטיפול בפסולת באמצעות הטמנה עולה למשלם המיסים כ-500 ₪ בממוצע לכל טון. המדינה מוציאה כ-2 מיליארד ₪ בכל שנה על הטמנת פסולת מעורבת בשיטה הרסנית לסביבה. הפרדה מוצלחת ועקבית של פסולת אורגנית רטובה היא האתגר המרכזי והקשה ביותר לפיצוח בתחום ניהול הפסולת המודרני, והצלחות קטנות שצצות זעיר פה זעיר שם ברחבי הארץ מתקיימות לצד כשלונות רבים ובזבוז משווע של משאבים ללא תוצאות. מחסור בפתרונות קצה ראויים, מפגעי ריח ומזיקים והעדר כלכליות שומטים לעיתים את הקרקע מתחת ליוזמות החשובות והברוכות בתחום. אשכול הפרויקטים ב"יוזמת הזבל הטוב" מדגימים מגוון שיטות לטיפול מקומי, מודרני כלכלי, חברתי ויצירתי בזבל שהחברה האנושית מייצרת. היוזמה פועלת לחיזוק המהפכה הקריטית להפיכת המטרד (פסולת מלשון "פסול") למשאב (זבל מלשון "זבול") באופן שייטיב עם הסביבה ועם החברה. שלל השיטות המשמשות בפרויקטים השונים מייצרות ביוגז וביצי חופש לשימוש האדם, דשן להזנת האדמה, ותחליפי מספוא להזנת חיות משק. *ביחידות שווה ערך פחמן דו-חמצני - Ton CO2 Equivalent ** גז חממה בעל פוטנציאל נזק גדול פי 25 מ-CO2. ידוע גם בשמותיו – CH4, גז טבעי או ביוגז

יוזמת הזבל הטוב