fbpx
כפתור מחשבון פחמן קטן
יוזמת האנרגיה הטובה – GoodEnergy - עמותה המספקת אשראי פחמני חברתי (Social Carbon Credit): שירות לצמצום פליטת גזי חממה של הלקוח עם ערך חברתי מוסף

מי אנחנו

יוזמת האנרגיה הטובה (ע”ר) היא מיזם חברתי לשינוי אקלים הפועל משנת 2006. היוזמה מפתחת פרויקטים ייחודיים וחדשניים ליישום טכנולוגיות וביצועים סביבתיים תוך השגת רווח חברתי. הפרויקטים משלבים אקולוגיה מעשית לצד חינוך והסברה, והם צומחים ומתנהלים במוסדות חינוך, קהילות עירוניות וכפריות מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל, בארגונים ללא כוונת רווח, במפעלים ובעסקים. מטרת היסוד שלנו היא הגברת המחויבות האנושית לשמירה על הסביבה. הנושאים המרכזיים בעבודתנו כוללים צמצום ההפקה והשימוש בדלקים מחצביים (נפט, פחם וגז טבעי) לאנרגיה וחקלאות, אגרו-אקולוגיה, נטיעת עצים ושימוש בפסולת אורגנית להזנת חיות משק, לדישון קרקעות ולהפקת אנרגיה.

קיבלנו עולם מקסים ומיוחד ואנו נדרשים לעבוד אותו מחד, ולשמר אותו מאידך.

אנחנו משתדלים לעשות את חלקנו הצנוע בעניין זה באמונה שלמה ובהנאה לא מבוטלת.

מה אנחנו עושים

אנו מייצרים פרויקטים פורצי דרך השואפים להדגים את הכדאיות הסביבתית, הכלכלית והחברתית של שימוש בטכנולוגיות נאותות ובנהלים ומדיניות מקיימים במטרה לפתוח את הראש ואת הלב לנושאים אלה בקרב קובעי המדיניות, נציגי השלטון המקומי, מערכת החינוך והציבור הרחב. אנחנו פועלים באופן מעשי להגדלת התעסוקה מקומית, להפחתת צריכה של אנרגיה מזהמת ולצמצום הטמנת פסולת לסוגיה.

רוב הפרויקטים שלנו מבוססים על המנגנון העולמי לקיזוז וולונטרי של פליטת גזי חממה- Voluntary Social Carbon Offsetting.

פרויקטים